Statuten van de Politieke Vereniging “Progressief–Verheffende Partij,” afgekort “P.V.P.”

 

NAAM, ZETEL EN DUUR

Artikel 1

 

 1. De Politieke vereniging draagt de naam “Progressief- Verheffende Partij”, afgekort “P.V.P.”, en is gevestigd te Paramaribo, aan de Hendrikstraat no. 02.
 2. De vereniging is opgericht op 23 februari 2014 voor onbepaalde tijd.

 

DOEL

Artikel 2

De vereniging stelt zich ten doel:

 1. het verwezenlijken van een kapitalistische maatschappij in Suriname, die gebaseerd is op sociale rechtvaardigheid waarin de menselijke waardigheid, de gelijkwaardigheid van mensen, en de solidariteit tussen mensen daadwerkelijk gestalte krijgen.
 1. de burgers te verheffen tot vrije, ontwikkelde, en evenwichtige personen, die hechte verbondenheid hebben tot het Surinaamse Volk en haar grondgebied, alsook tot de wereldbevolking.

 

Artikel 3

Zij tracht haar doel te bereiken door:

 1. het beginselprogramma en bij elke verkiezing het verkiezingsprogramma aan de bevolking bekend te maken;
 2. het organiseren van activiteiten, zoals propaganda, onder primair de bevolking van Suriname en secundair de bevolking van andere landen;
 3. het deelnemen aan algemene, vrije en geheime verkiezingen;
 4. erop toe te zien dat de politieke beginselen en het politieke programma van de politieke vereniging “P.V.P.” naar letter en geest worden nageleefd en uitgevoerd;
 5. het mogelijk samenwerken met andere politieke partijen en/of allianties aan te gaan;
 6. door alle andere haar ten dienste staande wettige middelen, welke voor de realisatie van het doel bevorderlijk kunnen zijn.

 

VERENIGINGSJAAR

Artikel 4

Het verenigingsjaar loopt vanaf 01 januari tot en met 31 december daaraanvolgend.

 

LIDMAATSCHAP

Artikel 5

 

De vereniging bestaat uit:

 1. gewone leden;
 2. buitengewone leden;
 3. donateurs;

 

 1. Gewone leden zijn degenen die de Surinaamse nationaliteit bezitten en geen lid zijn van een andere als zodanig geregistreerde politieke partij in Suriname, de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, en krachtens artikel 6 als zodanig zijn toegelaten.
 2. Buitengewone leden zijn degenen die niet voldoen aan de vereisten voor gewone leden, doch zich associëren met de partijpolitieke ideologie van de “P.V.P.”, en zich als zodanig bij de administratie van de “P.V.P.” registreren.
 3. Donateurs zijn degenen die de vereniging uitsluitend geldelijk steunen en als zodanig door het hoofdbestuur zijn toegelaten.

 

VERKRIJGING VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 6

Het gewoon lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toelating door het hoofdbestuur genomen op een daartoe schriftelijk of elektronisch gedaan verzoek. Kandidaten ter verkiezing in de door de wet ingestelde volksvertegenwoordigende lichamen worden binnen de structuur van deze politieke organisatie gekozen. Minderjarigen hebben bij de aanvraag van het lidmaatschap van de vereniging de handtekening van hun wettelijke vertegenwoordiger nodig. Indien het hoofdbestuur afwijzend beslist over de toelating, kan betrokkene zich, binnen 30 (dertig) dagen na ontvangst van de beslissing, wenden tot de algemene ledenvergadering die alsnog tot toelating kan besluiten.

 

BEĖINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 7

Het lidmaatschap van de vereniging eindigt door

 1. overlijden van het lid;
 2. schriftelijke opzegging door het lid aan het hoofdbestuur, met inachtneming van een opzeggingstermijn van 03 (drie) maanden;
 3. opzegging namens de vereniging indien het lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging niet ten volle heeft voldaan, alsmede wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten, welke door de statuten voor het lidmaatschap gesteld zijn;
 4. royement.
 5. Royement kan worden uitgesproken door het hoofdbestuur tegen een lid dat in strijd handelt met de statuten of het huishoudelijk reglement of indien het lid de belangen van de vereniging schaadt.
 6. Binnen 30 (dertig) dagen nadat het besluit tot royement of opzegging aan betrokkene kenbaar is gemaakt kan hij in beroep gaan bij de algemene ledenvergadering.

 

GELDMIDDELEN

Artikel 8

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit

 1. contributie der gewone leden;
 2. bijdragen van de donateurs en giften;
 3. andere legaal verkregen inkomsten.

 

CONTRIBUTIE

Artikel 9

 1. De gewone leden van de “P.V.P.” zijn verplicht tot het betalen van een contributie die in het huishoudelijk reglement nader wordt vastgesteld.
 2. Het hoofdbestuur is bevoegd vrijstelling van contributie te verlenen. Het betrokken lid aan wie vrijstelling van het betalen van contributie wordt verleend, wordt geacht aan zijn financiële verplichtingen te hebben voldaan.

 

ORGANEN EN INSTITUTEN

Artikel 10

De “P.V.P.” kent de volgende organen:

 1. de algemene ledenvergadering;
 2. het hoofdbestuur;
 3. d e verificatie commissie;
 4. de adviesraad.

De “P.V.P.” kent de volgende Instituten:

 1. Wetenschappelijk Bureau: het instituut dat zich bezighoudt met vraagstukken van wetenschappelijke aard en de “P.V.P.” daaromtrent adviseert; dit instituut legt verantwoording af aan het hoofdbestuur.
 2. Scholings- en Vormingsinstituut: het instituut dat verantwoordelijk is voor de scholing en de vorming van de leden van de “P.V.P.”; dit instituut legt verantwoording af aan het hoofdbestuur.
 3. Informatie – en Propaganda instituut: het instituut dat verantwoordelijk is voor het profileren van de “P.V.P.”; dit instituut legt verantwoording af aan het hoofdbestuur.
 4. De leden van deze 03 (drie) instituten worden aangewezen door het dagelijks bestuur, en kunnen elk bestaan uit minimaal 05 (vijf) en maximaal 07 (zeven)leden.

 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Artikel 11

 1. Het hoogste orgaan in de Partij is de algemene ledenvergadering.
 2. Het dagelijks bestuur zit de algemene ledenvergadering voor.
 3. De algemene ledenvergadering is belast met de goedkeuring van het beleid van de “P.V.P.”.
 4. De algemene ledenvergadering kiest het hoofdbestuur van de “P.V.P.” met gewone meerderheid van het aantal uitgebrachte geldige stemmen, waarbij ten minste 1/2 deel (de helft) van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is. De voorzitter wordt in functie gekozen en stelt de functies van de overige leden vast.
 5. De algemene ledenvergadering keurt de begroting van de “P.V.P.” goed.
 6. Alle leden van de “P.V.P.” hebben toegang tot de algemene ledenvergadering. De algemene ledenvergadering installeert de verificatie commissie, met gewone meerderheid van het aantal uitgebrachte geldige stemmen, waarbij ten minste 1/2 deel (de helft) van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is.
 7. De algemene ledenvergadering verleent het hoofdbestuur van de “P.V.P.”, de verificatie commissie gehoord, al dan niet décharge over het gevoerde financieel beleid ingevolge de ter zake geldende bepalingen in het huishoudelijk reglement.
 8. Het hoofdbestuur stelt in overleg met de penningmeester, de begroting van de “P.V.P.” vast.
 9. De penningmeester en de verificatie commissie dragen zorg voor het jaarlijks publiceren van een financieel verslag of staat van inkomsten en uitgaven van de Partij in het Advertentieblad van de Republiek Suriname en verder zoals vereist in de wettelijke regelingen ter regulering van politieke organisaties.

 

Artikel 12

Algemene ledenvergaderingen worden ten minste eenmaal per jaar gehouden en voorts zo dikwijls het hoofdbestuur dit nodig acht of ten minste 1/10 (één tiende) deel van het aantal stemgerechtigde leden hiertoe een schriftelijk verzoek met opgaaf van reden bij het hoofdbestuur indient. Het hoofdbestuur is verplicht om binnen 60 (zestig) dagen na ontvangst van het verzoek een algemene ledenvergadering bijeen te roepen en te houden. Indien het hoofdbestuur in gebreke blijft om binnen de gestelde termijn de algemene ledenvergadering bijeen te roepen en te houden, zijn de leden die het verzoek hebben gedaan, gerechtigd zulks zelf te doen en daarin rechtsgeldige besluiten te nemen. Binnen 06 (zes) maanden na afloop van elk boekjaar brengt het hoofdbestuur verslag uit omtrent het gevoerde beleid en legt rekening en verantwoording af aan de algemene ledenvergadering. Goedkeuring van dit jaarverslag strekt tot décharge van het hoofdbestuur. Algemene ledenvergaderingen dienen ten minste 30 (dertig) dagen tevoren bekend te worden gemaakt op zodanige wijze dat de leden geacht kunnen worden ervan op de hoogte te zijn.

 

HOOFDBESTUUR

Artikel 13

 1. Het hoofdbestuur is belast met de leiding van de “P.V.P.” vereniging, met inachtneming van het bepaalde in de statuten en het huishoudelijk reglement.
 2. Het hoofdbestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte.
 3. Het dagelijks bestuur, belast met de dagelijkse leiding van de “P.V.P.”, wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.
 4. Het hoofdbestuur kan aan het dagelijks bestuur en aan andere bestuursleden taken delegeren.
 5. Het hoofdbestuur bestaat uit minimaal 03 (drie) en maximaal 05 (vijf) gewone leden, gekozen door de stemgerechtigde leden tijdens een algemene ledenvergadering voor de duur van 05 (vijf) jaar. De leden van het hoofdbestuur kunnen tezamen en/of afzonderlijk door de algemene ledenvergadering worden geschorst of ontslagen.
 6. Elk hoofdbestuurslid mag maximaal 02 (twee) zittingsperioden van 05 (vijf) jaren aanzitten.

 

VERIFICATIE COMMISSIE

Artikel 14

 1. De verificatie commissie is belast met controle werkzaamheden van de boekhouding van de partij en is verplicht een verificatie verslag uit te brengen, waaruit blijkt dat de boekhouding klopt en geen onnodige en/of niet te verklaren uitgaven zijn gepleegd.
 2. De verificatie commissie bestaat uit 03 (drie) gewone en/of buitengewone leden, die geen zitting hebben in het hoofdbestuur of familiebanden met het hoofdbestuur onderhouden.
 3. De verificatie commissie wordt gekozen voor 1 (één) verenigingsjaar en wordt na het uitbrengen van het verificatie verslag, door de algemene ledenvergadering ontbonden.

ADVIESRAAD

Artikel 15

 1. De adviesraad bestaat uit minimaal 05 (vijf) en maximaal 07 (zeven) leden, aangewezen door het hoofdbestuur voor een periode van 05 (vijf) jaren.
 2. De adviesraad brengt advies uit aan het hoofdbestuur van de “P.V.P.” over aangelegenheden betreffende het functioneren van de “P.V.P.” De adviesraad adviseert het hoofdbestuur, gevraagd en ongevraagd, in ieder geval zo dikwijls het belang van de partij zulks vordert.

 

 

STEMMING

Artikel 16

Alleen contribuerende gewone leden hebben stemrecht. Buitengewone leden en donateurs hebben een adviserende stem.

 

Artikel 17

Tenzij in deze statuten anders is bepaald, worden besluiten van de algemene ledenvergadering genomen met gewone meerderheid van het aantal uitgebrachte geldige stemmen waarbij ten minste 1/2 deel (de helft) van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is. Indien het minimum aantal stemgerechtigde leden niet aanwezig is, wordt binnen 60 (zestig) dagen een 2e (tweede) vergadering belegd, waarin ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen met ten minste de helft van het aantal uitgebrachte geldige stemmen. Blanco uitgebrachte stemmen worden geacht ongeldig te zijn. Over zaken wordt mondeling, en over personen schriftelijk met ongetekende briefjes gestemd. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij staking van stemmen over personen, vindt er binnen 14 (veertien) dagen herstemming plaats tussen de personen, ten aanzien van wie de stemmen staakten. Degene, op wie bij de 2e (tweede) stemming de meeste stemmen geldig zijn uitgebracht, is gekozen. Staken de stemmen bij de 2e (tweede) stemming, dan beslist het lot.

 

WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Artikel 18

Besluiten tot wijziging van deze statuten kunnen in eerste instantie alleen worden genomen op een daartoe belegde algemene ledenvergadering met een meerderheid van 2/3 deel (twee derde)van het aantal uitgebrachte geldige stemmen, terwijl ten minste 1/2 deel (de helft) van het aantal stemgerechtigde leden ter vergadering aanwezig moet zijn. Indien op deze vergadering het vereiste minimum aantal stemgerechtigde leden niet aanwezig is, wordt binnen 1 (één) maand een 2e (tweede) algemene ledenvergadering bijeengeroepen en gehouden, waarop ongeacht het aantal alsdan op de vergadering aanwezige stemgerechtigde leden, het besluit tot wijziging der statuten kan worden genomen, met een meerderheid van 2/3 (twee derde) deel van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

 

ONTBINDING

Artikel 19 

Het besluit tot ontbinding van de “P.V.P.” wordt in eerste instantie genomen op een daartoe belegde algemene ledenvergadering waarop ten minste 2/3 (twee derde) deel van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is, met een meerderheid van ten minste 3/4 (drie vierde) deel van het aantal uitgebrachte geldige stemmen. Indien op deze vergadering het vereiste minimum aantal stemgerechtigde leden niet aanwezig is, wordt binnen 1 (één) maand een 2e (tweede) vergadering uitgeschreven en gehouden, die het recht heeft, ongeacht het aantal alsdan op de vergadering aanwezige stemgerechtigde leden, het besluit tot ontbinding te nemen met ten minste 3/4 deel (drie vierde) deel van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

 

LIQUIDATIE

Artikel 20

Bij de ontbinding van de “P.V.P.” wordt het hoofdbestuur belast met de liquidatie, tenzij de algemene ledenvergadering anders beslist. De liquidatie geschiedt met inachtneming van het bepaalde in artikel 1680 van het Burgerlijk Wetboek.

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 21

Het huishoudelijk reglement wordt door het hoofdbestuur vastgesteld en indien nodig gewijzigd. Het mag geen bepalingen bevatten in strijd met deze statuten, de wet, de openbare orde of goede zeden.

 

SLOTBEPALING

Artikel 22

In alle gevallen waarin deze statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien of voorziet, of in geval van verschil van mening omtrent de uitleg van 1 (één) of meer bepalingen van deze statuten of het huishoudelijk reglement, beslist het hoofdbestuur, behoudens bekrachtiging van dit besluit in de eerstvolgende algemene ledenvergadering.

 

Aldus vastgesteld, goedgekeurd en aangenomen op de Algemene  Ledenvergadering van 23 februari 2014.