Kiesreglement van de Progressief-Verheffende Partij (PVP)

Het doel van het kiesreglement is om de verkiezing van de kandidaat-leden voor De Nationale Assemblee, en Ressort- en Districtsraden zodanig te doen verlopen dat deze leden optimaal gedragen worden door de PVP achterban.
Aansluitend op de statuten en het huishoudelijk reglement van de PVP, volgt hieronder de verdere organisatie van de bovengenoemde pre-electorale verkiezingen.
De PVP statuten kennen volgens art. 10 de volgende organen:
1. De algemene ledenvergadering;
2. Het hoofdbestuur;
3. De verificatiecommissie;
4. De adviesraad.
En conform art. 11 van de statuten is de algemene ledenvergadering het hoogste orgaan van de P.V.P, dat zal bestaan uit elektronisch toegelaten leden. Dit geschiedt via www.pvp.sr

Ingevolge art. 5 lid 2 van het PVP huishoudelijk reglement zal het kandideren van personen op de verkiezingslijsten voor de Nationale Assemblee, en Ressort- en Districtsraden eveneens elektronisch geschieden via de bovengenoemde website. Via deze website kan ook gestemd worden op deze kandidaten en degenen met de meeste ondersteuning zullen op de algemene ledenvergadering worden gekandideerd. De convocatie voor deze algemene ledenvergadering zal ook via de onderhavige website plaatsvinden.

De gekozen kandidaten zullen vervolgens ter plekke een verklaring dienen te tekenen dat zij de beginselen en doelstellingen van de PVP zullen verdedigen en implementeren wanneer zij in functie zijn.

Het hoofdbestuur,

Progressief Verheffende Partij Suriname

logo3