Duur
Artikel 1
De Progressief-Verheffende Partij is op 23 februari 2014 opgericht voor onbepaalde tijd en zal in dit huishoudelijk reglement worden aangeduid als P.V.P. of partij, die gevestigd is in Paramaribo aan de Hendrikstraat 2.

Werkterrein
Artikel 2
De P.V.P kan overal kantoren en afdelingen vestigen die ten doel hebben de partijbeginselen te promoten en fundraisingsactiviteiten te organiseren.

Lidmaatschap
Artikel 3
⦁ Alle natuurlijke personen, die de partijbeginselen ondersteunen en bereid zijn zich te onderwerpen aan de statuten en het huishoudelijk reglement, kunnen toetreden tot de P.V.P conform artikel 5 van de statuten.
⦁ Voor de toelating tot gewoon lid of buitengewoon lid zullen geldige identiteitsgegevens door de aanvrager dienen te worden verstrekt.
⦁ Het besluit tot toelating geschiedt elektronisch door het hoofdbestuur en wel binnen dertig dagen na de aanvraag.

Contributie
Artikel 4
Ingevolge artikel 9 van de statuten zijn gewone leden van de P.V.P. verplicht tot het betalen van een contributie, wat SRD5,– per maand zal bedragen.

De Algemene Ledenvergadering
Artikel 5
⦁ Conform artikel 11 van de statuten is de algemene ledenvergadering het hoogste orgaan van de P.V.P, dat zal bestaan uit elektronisch toegelaten leden.
⦁ Het kandideren van personen op de verkiezingslijsten voor de Nationale Assemblee, en Ressort- en Districtsraden zal eveneens elektronisch geschieden via een website (www.pvp.sr), waarbij degenen met de meeste ondersteuning op de algemene ledenvergadering zullen worden gekandideerd.
⦁ De geselecteerde kandidaten zullen ter plekke een verklaring dienen te tekenen dat zij de beginselen en doelstellingen van de PVP zullen verdedigen en implementeren wanneer zij in functie zijn.

Financieel Beleid
Artikel 6
Ingevolge artikel 11 van de statuten zal het dagelijks bestuur belast worden met het financieel beleid.

Het Hoofdbestuur
Artikel 7
⦁ Conform artikel 13 van de statuten is het hoofdbestuur belast met de leiding van de P.V.P. en vertegenwoordigt zij de partij in en buiten rechte.
⦁ Besluiten van het hoofdbestuur zullen worden genomen met gewone meerderheid, wat dient te blijken uit de desbetreffende besluitenlijsten, schriftelijk of elektronisch.
⦁ Opengevallen functies in het hoofdbestuur zullen door het bestuur zelf worden ingevuld, waarbij de zittingstermijn van het desbetreffende bestuurslid tegelijk vervalt met die van de overige bestuursleden.
⦁ De invulling van de opengevallen bestuursfuncties zullen elektronisch ter goedkeuring aan de leden worden voorgehouden.

De Adviesraad
Artikel 8
Conform artikel 15 van de statuten zullen de leden van de adviesraad worden aangewezen door het hoofdbestuur en dienen zij als geheel alle districten te vertegenwoordigen.

Personeel
Artikel 9
Het hoofdbestuur is bevoegd bezoldigd personeel in dienst te nemen en te ontslaan.
Aldus vastgesteld en goedgekeurd conform artikel 21 van de statuten op de vergadering van het hoofdbestuur gehouden op maandag 5 januari 2015.

logo3