HOOFDBESTUUR
Artikel 13 oud:
Het hoofdbestuur is belast met de leiding van de “P.V.P.” vereniging, met inachtneming van het bepaalde in de statuten en het huishoudelijk reglement.
Het hoofdbestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte.
Het dagelijks bestuur, belast met de dagelijkse leiding van de “P.V.P.”, wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.
Het hoofdbestuur kan aan het dagelijks bestuur en aan andere bestuursleden taken delegeren.
5. Het hoofdbestuur bestaat uit minimaal 03 (drie) en maximaal 05 (vijf) gewone leden, gekozen door de stemgerechtigde leden tijdens een algemene ledenvergadering voor de duur van 05 (vijf) jaar. De leden van het hoofdbestuur kunnen tezamen en/of afzonderlijk door de algemene ledenvergadering worden geschorst of ontslagen.
6. Elk hoofdbestuurslid mag maximaal 02 (twee) zittingsperioden van 05 (vijf) jaren aanzitten.

HOOFDBESTUUR
Artikel 13 nieuw:
Het hoofdbestuur is belast met de leiding van de “P.V.P.” vereniging, met inachtneming van het bepaalde in de statuten en het huishoudelijk reglement.
Het hoofdbestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte.
Het Hoofdbestuur heeft onder andere tot taak:
erop toe te zien dat kandidaten ter verkiezing in de door de wet ingestelde volksvertegenwoordigende lichamen binnen de structuur van de PVP worden gekozen;
om het beginselprogramma en bij elke verkiezing het verkiezingsprogramma aan de bevolking bekend te maken.
Het dagelijks bestuur, belast met de dagelijkse leiding van de “P.V.P.”, wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.
Het hoofdbestuur kan aan het dagelijks bestuur en aan andere bestuursleden taken delegeren.
Het hoofdbestuur bestaat uit minimaal 03 (drie) en maximaal 05(vijf) gewone leden, gekozen door de stemgerechtigde leden tijdens een algemene ledenvergadering voor de duur van 05 (vijf) jaar. De leden van het hoofdbestuur kunnen tezamen en/of afzonderlijk door de algemene ledenvergadering worden geschorst of ontslagen.
Elk hoofdbestuurslid mag maximaal 02 (twee) zittingsperioden van 05 (vijf) jaren aanzitten.