Een Geestelijke Revolutie

De kiezers bepalen zelf wie op de kiezerslijsten komen te staan. Elke Surinamer vanaf 21 jaar, ongeacht zijn of haar politieke kleur, krijgt de kans van zijn/haar leven om DNA-, districts- of ressortraadslid te worden. Voor het eerst in onze geschiedenis.

Over enkele maanden zal een ieder die het actief kiesrecht heeft (dus vanaf 18 jaar en ouder is) in de gelegenheid worden gesteld kandidaten (vanaf 21 jaar en zonder strafblad) voor te dragen of te ondersteunen voor alle vertegenwoordigende lichamen (dus voor DNA en districts- en ressortraden). Dit zal mogelijk worden gemaakt d.m.v. onze PVP Website.

De voordrachten met het grootste aantal aanhangers zullen dan op de kiezerslijsten worden geplaatst. Al deze voorgedragen kandidaten van de verschillende vertegenwoordigende lichamen zullen echter vooraf een verklaring moeten tekenen dat zij de beginselen en doelstellingen van de PVP accepteren, en deze zullen verdedigen en implementeren wanneer zij in functie zijn. Op deze manier wenst de PVP van meet af aan daadwerkelijk betekenis te geven aan de beleving van democratie, transparantie, inzichtelijkheid, en voorspelbaarheid.

De PVP wil zich verder in beleid onderscheiden door zich te laten leiden door het motto:

Eerst het VOLK, Dan de Rest ─ Behoorlijk Bestuur en Beleid en Controle door het Volk.

Het PVP model wil een politieke blauwdruk zijn om het tij te keren. Evenals elke goede kostwinner eerst aan zijn of haar kroost denkt en hen zoveel als mogelijk probeert te voorzien in hun (groei)behoeften, zo wil deze nieuwe partij zich inspannen om het denken en handelen van de overheid dienovereenkomstig te transformeren.

In het PVP model moeten aldus eerst alle mogelijkheden voor de burgers worden geschapen zodat zij zich duurzaam kunnen ontwikkelen. Hierdoor zullen de lage overheidsinkomens kunnen meeprofiteren, en wat resteert, zal corruptie, verspilling, en onterechte zelfverrijking van topfunctionarissen binnen de overheid en burgerij ontmoedigen. Het accent zal onder meer worden gelegd op:

 • Goed Bestuur, Rechtszekerheid, Veiligheid, en Grondenrechten
 • Productiediversificatie, Flexibeler Onderwijs, en Technologische Ontwikkeling
 • Productiviteitsverhoging, Werkgelegenheid, Volksgezondheid, en Sociale Rechtvaardigheid
 • Financiën en Economie
 • Buitenlandse Betrekkingen
 • Dierenbescherming
 • Regeringsvorm, Politieke Partijen, Duurzame Ontwikkeling, en Welzijn

Goed Bestuur, Rechtszekerheid, Veiligheid, en Grondenrechten. Ter voorkoming van onrechtmatigheden en ondoelmatigheden zal de rekenkamer worden geherstructureerd om deze indirect te kunnen belasten met een rechtsprekende functie. Daarnaast zullen er ook andere voorwaarden worden vastgesteld om goed openbaar bestuur te kunnen waarborgen, zoals het voorkomen van conflicterende functies en machtsconcentratie.

Het DNA-lidmaatschap bijvoorbeeld zal een voltijdse baan worden, waarbij nevenpraktijken zullen worden verboden. De bestuurlijke decentralisatie zal onder meer ertoe leiden dat districtscommissarissen rechtstreeks worden gekozen, en wettelijk de plicht hebben om jaarlijks via de regering een begroting en bestemmingsplan aan De Nationale Assemblee ter goedkeuring aan te bieden.

Een ombudsman en bestuursrechters zullen in het leven worden geroepen om behoorlijk bestuur en beleid te sanctioneren ten behoeve van de rechtszekerheid van alle burgers. Verder zullen de leiding van de douane, politie, peuter en kleuterscholen, kindertehuizen, internaten, en lagere scholen aan een integriteitstoets worden onderworpen, waarbij regelmatig controle zal plaatsvinden ter voorkoming van machtsmismisbruik en waarborging van veiligheid.

Het grondbeleid zal deels worden gedepolitiseerd, zodat zij die daadwerkelijk een stukje grond behoeven, ook in aanmerking daarvoor kunnen komen. De eigendomswetgeving zal zodanig worden aangepast dat een ieder die minstens tien jaar op een stukje grond woont ─ zonder interventie van de overheid of eigenaar ─ legaal daarover mag beschikken.

Productiediversificatie, Flexibeler Onderwijs, en Technologische Ontwikkeling. Ter stimulering van productiediversificatie zal de investeringswet worden aangepast, zodat het plegen van investeringen in ambacht, nijverheid, landbouw, veeteelt, visserij, mijnbouw, duurzaam toerisme, sport, technologie, en logistiek aantrekkelijk wordt, wat als leidraad moet dienen voor onze economische ontwikkeling en de progressie van onze natie.

Het onderwijscurriculum zal flexibeler worden gemaakt, de universiteit zal worden gedepolitiseerd, en beroepsopleidingen zullen worden ingevoerd. Aan al deze aspecten van het onderwijs zal het bedrijfsleven mede vorm helpen geven, opdat alle burgers, jong en oud, hun aspiraties kunnen nastreven en hun talenten kunnen ontwikkelen, en zodoende gezamenlijk de samenleving kunnen verheffen.

Een ‘Ideeëncentrum’ zal tot stand worden gebracht voor het promoten en begeleiden van productie en technologische projecten, alsook voor het accommoderen van nieuwe en kleine zelfstandigen (inclusief de ex-gevangenen en als preventie van criminaliteit en illegale activiteiten). De financieringsmodaliteiten van bankinstellingen zullen dienovereenkomstig worden aangepast.

Productiviteitsverhoging, Werkgelegenheid, Volksgezondheid, en Sociale Rechtvaardigheid. Om de productiviteit en (export)productie te kunnen verhogen, zal de overheid zich moeten onthouden van concurrentie met de private sector, en juist een faciliterende en stimulerende rol vervullen, zodat

 • meer werkgelegenheid kan worden gecreëerd;
 • meer inkomsten en winstbelastingen kunnen worden geïnd;
 • waardig werk, waaronder een waardevast minimumloon, kan worden gerealiseerd, waarbij moeders, en in het bijzonder alleenstaande moeders, een speciale behandeling dienen te genieten;
 • een waardevaste AOV en werkloosheidsuitkering, alsook vrije geneeskundige behandeling voor AOVers en werklozen, kunnen worden ingevoerd;
 • optimale zorg voor weeskinderen, gehandicapten, en gevangenen kan plaatsvinden;
 • het Surinaamse volk in staat is zichzelf zelfstandig en behoorlijk te voeden, huisvesten, onderhouden, en ontwikkelen in een veilige omgeving die bevorderlijk is voor de volksgezondheid; en
 • sociale rechtvaardigheid kan zegenvieren.

Financiën en Economie. Aansluitend op de terugdringing van corruptie en verspilling, en de toegenomen productiviteit, (export)productie, overheidsinkomsten, en werkgelegenheid, zullen onder meer de volgende maatregelen kunnen worden genomen:

 • Verhogen van de belastingvrije grens;
 • Invoeren van een progressief belastingstelsel;
 • Commercialiseren van de semi-overheidsinstellingen; en
 • Effectief afslanken van het ambtenarenkorps.

In dit kader zullen de salarissen van de regering, directeuren, en adviseurs, alsook van de assembleeleden en ambassadeurs, openbaar worden gemaakt en aan een herevaluatie worden onderworpen met als doel een belastingmodel te ontwikkelen en de inkomens te nivelleren.

Buitenlandse Betrekkingen. Voorts zullen het buitenlands beleid en de buitenlandse reizen worden afgebouwd en afgestemd worden op concrete resultaten.

Dierenbescherming. De PVP zal zich tevens beijveren voor het maken van wetten, die alle vormen van dierenmishandeling moeten voorkomen.

Regeringsvorm, Politieke Partijen, Duurzame Ontwikkeling, en Welzijn. Over de gewenste regeringsvorm zal er een referendum moeten worden gehouden, en tevens zal nagegaan moeten worden welke wetten nog nodig zijn om de financieringsbronnen van politieke partijen transparant te maken. De PVP streeft naar een vredelievende en liefderijke co-existentie, waarin respect voor verschillen in zienswijze, duurzame ontwikkeling, en welzijn als leidraad dienen.