Beginselprogram van de Progressief-Verheffende Partij PVP staat voor Geestelijke Revolutie

VERSCHOON SURINAME NU!

De PVP biedt elke kiezer de kans en mogelijkheid om zelf te bepalen wie te plaatsen op de verkiezingslijsten voor DNA en districts- en ressortraden via deze website.

⦁ Dus het mag jezelf of wie dan ook zijn, bijvoorbeeld je vader, moeder, broer, zus, neef, nicht, tante, oom, vriend, vriendin, man, vrouw, buurman, buurvrouw en/of kennis, van wie jij vindt dat zij een positieve bijdrage zullen leveren.
⦁ De andere politieke partijen echter, worden bij het kandideren van ambtenaren beïnvloed door kapitaal en blinde loyaliteit aan de politieke leiders, wat terugbetaald moeten worden; bovendien schept het grotendeels kandideren van ambtenaren (deel van de uitvoerende macht) voor DNA, RR en DR (de wetgevende macht), de grondslag voor illegaliteit (omgekeerde baas-knecht verhouding), partijpolitieke afhankelijkheid, dictatuur, regelarij en corruptie.
⦁ De PVP hoort daarom niet in het rijtje thuis van deze politieke partijen, en voert door haar ‘website werkwijze’ een strijd tegen vrouwendiscriminatie, het grootkapitaal, armoede, en het kandideren van ambtenaren (bescherming van de trias politica).
⦁ Als je geen gebruik maakt van de kans om voor te dragen wie je wilt als President en Vicepresident, alsook van de mogelijkheid om zelf te bepalen wie je in DNA en districts- en ressortraden wilt, dan ben je in principe ook medeplichtig aan de instandhouding van de illegaliteit (verkrachting van de trias politica), dictatuur en corruptie, én ontneem je jezelf ook het recht om te klagen na de verkiezingsuitslag.

PVP Bestuursleden mogen niet kandideren en ook niet gekandideerd worden!
Vervolgens zal er na overleg met de kandidaten een verklaring door hen getekend dienen te worden dat zij de beginselen en doelstellingen van de PVP zullen verdedigen en implementeren, wanneer zij in functie zijn. Op deze manier wenst de PVP van meet af aan de jure en de facto inhoud te geven aan de beleving van de democratische rechtsstaat, transparantie, overzichtelijkheid en voorspelbaarheid.

De PVP wil zich dan ook in beleid onderscheiden door zich te laten leiden door het motto:

Eerst het VOLK, Dan de Rest.

Behoorlijk Bestuur en Beleid én Controle door het Volk.
Het PVP model wil een politieke blauwdruk zijn om het tij te keren. Evenals elke goede kostwinner eerst aan zijn of haar kroost denkt en hen zoveel als mogelijk probeert te voorzien in hun (groei)behoeften, zo wil deze andersdenkende politieke partij zich inspannen om het denken en handelen van de overheid dienovereenkomstig te transformeren. In het PVP model moeten aldus eerst alle mogelijkheden voor de burgers worden geschapen zodat zij zich duurzaam kunnen ontwikkelen. Hierdoor zullen de lage overheidsinkomens kunnen meeprofiteren, en wat resteert, zal corruptie, verspilling, en onterechte zelfverrijking van topfunctionarissen binnen de overheid en burgerij ontmoedigen.

Het accent zal onder meer worden gelegd op:

⦁ Goed Bestuur, Rechtszekerheid, Veiligheid en Grondenrechten
⦁ Productiediversificatie, Flexibeler Onderwijs en Technologische Ontwikkeling
⦁ Productiviteitsverhoging, Werkgelegenheid, Volksgezondheid en Sociale Rechtvaardigheid
⦁ Financiën en Economie
⦁ Buitenlandse Betrekkingen
⦁ Dierenbescherming
⦁ Regeringsvorm, Politieke Partijen, Duurzame Ontwikkeling en Welzijn

Goed Bestuur, Rechtszekerheid, Veiligheid en Grondenrechten.

Ter voorkoming van onrechtmatigheden en ondoelmatigheden zal de rekenkamer worden geherstructureerd om deze te kunnen belasten met een vervolgingsbevoegdheid. Daarnaast zullen er ook andere voorwaarden worden vastgesteld om goed openbaar bestuur te kunnen waarborgen, zoals het voorkomen van conflicterende functies en machtsconcentratie. Het DNA lidmaatschap bijvoorbeeld zal een voltijdse baan worden, waarbij nevenpraktijken (dus ook in de uitvoerende macht) zullen worden verboden. Alle grondwettelijke organen zullen worden geoperationaliseerd, waarbij ook de afzettingsprocedure van de president en vicepresident zal worden geregeld. Een ombudsman en bestuursrechters zullen in het leven worden geroepen om behoorlijk bestuur en beleid te sanctioneren ten behoeve van de rechtszekerheid van alle burgers.

Goed Bestuur, Rechtszekerheid, Veiligheid en Grondenrechten. Ter voorkoming van onrechtmatigheden en ondoelmatigheden zal de rekenkamer worden geherstructureerd om deze te kunnen belasten met een vervolgingsbevoegdheid. Daarnaast zullen er ook andere voorwaarden worden vastgesteld om goed openbaar bestuur te kunnen waarborgen, zoals het voorkomen van conflicterende functies en machtsconcentratie. Het DNA lidmaatschap bijvoorbeeld zal een voltijdse baan worden, waarbij nevenpraktijken (dus ook in de uitvoerende macht) zullen worden verboden. Alle grondwettelijke organen zullen worden geoperationaliseerd, waarbij ook de afzettingsprocedure van de president en vicepresident zal worden geregeld. Een ombudsman en bestuursrechters zullen in het leven worden geroepen om behoorlijk bestuur en beleid te sanctioneren ten behoeve van de rechtszekerheid van alle burgers.

In dit kader zal de politiek-bestuurlijke decentralisatie onder meer ertoe moeten leiden dat districtscommissarissen rechtstreeks worden gekozen, en wettelijk de plicht hebben om jaarlijks via de regering een begroting en bestemmingsplan aan De Nationale Assemblee ter goedkeuring aan te bieden.
Verder zullen de leiding van de douane, politie, peuter en kleuterscholen, kindertehuizen, internaten en lagere scholen aan een integriteitstoets worden onderworpen, waarbij regelmatig controle zal plaatsvinden ter voorkoming van machtsmisbruik en waarborging van de veiligheid.

Het grondbeleid zal deels worden gedepolitiseerd, zodat zij die daadwerkelijk een stukje grond behoeven ook in aanmerking daarvoor kunnen komen. De eigendomswetgeving zal zodanig worden aangepast dat een ieder die minstens tien jaar op een stukje grond woont – zonder interventie van de overheid of de eigenaar – legaal daarover mag beschikken.

Productiediversificatie, Flexibeler Onderwijs en Technologische Ontwikkeling. Ter stimulering van de productiediversificatie zal de investeringswet worden aangepast, zodat het plegen van investeringen in ambacht, nijverheid, landbouw, veeteelt, visserij, mijnbouw, duurzaam toerisme, sport, technologie en logistiek aantrekkelijk wordt, wat als leidraad moet dienen voor onze economische ontwikkeling en de progressie van onze natie. Het ondernemingsklimaat zal soepel, overzichtelijk, transparant, voorspelbaar, en corruptievrij worden gemaakt door onder meer:

⦁ vooraf bekende criteria voor gewenste investeringen op grond van een bestemmingsplan te publiceren;
⦁ de afhandeling op districtsniveau te doen plaatsvinden; en
⦁ deze te laten sanctioneren.

Het onderwijscurriculum zal flexibeler worden gemaakt, de universiteit zal worden gedepolitiseerd, en beroepsopleidingen zullen worden ingevoerd. Aan al deze aspecten van het onderwijs zal het bedrijfsleven mede vorm helpen geven, opdat alle burgers, jong en oud, hun aspiraties kunnen nastreven en hun talenten kunnen ontwikkelen om zodoende gezamenlijk de samenleving kunnen verheffen. Een ‘Ideeëncentrum’ zal tot stand worden gebracht voor het promoten en begeleiden van de productie en technologische projecten, alsook voor het accommoderen van nieuwe en kleine zelfstandigen (inclusief ex-gevangenen) en als preventie van criminaliteit en illegale activiteiten. De financieringsmodaliteiten van bankinstellingen zullen dienovereenkomstig worden aangepast.

Productiviteitsverhoging, Werkgelegenheid, Volksgezondheid en Sociale Rechtvaardigheid. Om de productiviteit en de (export)productie te kunnen verhogen, zal de overheid zich moeten onthouden van concurrentie met de private sector (dus niet langer de werkloosheid vergroten), en juist een faciliërende, faciliterende en stimulerende rol vervullen, zodat
⦁ meer werkgelegenheid kan worden gecreëerd;
⦁ meer inkomsten en winstbelastingen kunnen worden geïnd;
⦁ waardig werk, waaronder een waardevast minimumloon, kan worden gerealiseerd, en waarbij moeders, in het bijzonder alleenstaande moeders, een speciale behandeling dienen te genieten;
⦁ waardevaste kinderbijslag, AOV en werkloosheidsuitkering, alsook vrije geneeskundige behandeling voor AOVers en werklozen, kunnen worden ingevoerd;
⦁ optimale zorg voor weeskinderen, gehandicapten en gevangenen kan plaatsvinden;
⦁ het Surinaamse volk in staat is zichzelf zelfstandig en behoorlijk te voeden, te huisvesten, te onderhouden en te ontwikkelen in een veilige omgeving, die bovendien bevorderlijk is voor de volksgezondheid; en
⦁ sociale rechtvaardigheid kan zegenvieren.

Financiën en Economie. Aansluitend op de terugdringing van corruptie en verspilling en de toename van de productiviteit, (export)productie, overheidsinkomsten en werkgelegenheid, zullen onder meer de volgende maatregelen kunnen worden genomen:
⦁ verhogen van de belastingvrije grens;
⦁ invoeren van een progressief belastingstelsel;
⦁ commercialiseren van de semi-overheidsinstellingen; en
⦁ effectief afslanken van het ambtenarenkorps.

Hierbij zullen de salarissen van de regering, directeuren en adviseurs, alsook van de assembleeleden en ambassadeurs, openbaar worden gemaakt en aan een herevaluatie worden onderworpen met als doel een belastingmodel te ontwikkelen om de inkomens te nivelleren.

Buitenlandse Betrekkingen. Voorts zullen het buitenlands beleid en de buitenlandse reizen worden afgestemd worden op gewenste en haalbare resultaten.

Dierenbescherming. De PVP zal zich tevens beijveren voor het maken van wetten, die alle vormen van dierenmishandeling moeten voorkomen.

Regeringsvorm, Politieke Partijen, Duurzame Ontwikkeling en Welzijn. Over de gewenste regeringsvorm zal er een referendum moeten worden gehouden. Tevens zullen er aanvullende wetten gemaakt worden om de financiering(sbronnen) van politieke partijen redelijk (en transparant) te maken met het doel een stevig fundament te leggen voor eerlijke verkiezingen ten behoeve van het welzijn van een ieder.

De PVP streeft naar een vredelievende en liefderijke co-existentie, waarin respect voor verschillen in zienswijze leiden tot duurzame ontwikkeling op sociaal-rechtvaardige basis.

Zie ook http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/27563